Suunnittelu

Jätevesijärjestelmän hankinta alkaa lakisääteisen jätevesisuunnitelman tekemisestä. Jätevesisuunnitelma on laadittava silloin, kun kiinteistölle rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai kun vanhaa jätevesijärjestelmää parannetaan.

Jätevesisuunnitelma tulee tehdä yhdessä vesihuoltoon perehtyneen suunnittelijan kanssa. Jätevesisuunnitelma toimitetaan kunnan rakennusviranomaiselle.

Jätevesisuunnittelijoita on ympäri maata ja lisätietoa heistä saat jälleenmyyjiltämme, vesihuoltoalan yrityksistä ja järjestöistä sekä kunnan ympäristösuojeluviranomaisilta.

Aluksi tehtävien kartoituksen ja muiden selvitysten perusteella kiinteistölle valitaan paras jätevesijärjestelmä.

Jätevesijärjestelmän hankintaan asennukseen, käyttöönottoon ja huoltotoimenpiteisiin on hyvä perehtyä asiantuntevan urakoitsijan avulla.

Löydä lähin jälleenmyyjämme

Alkukartoitus

Jätevesisuunnitelma lähtee liikkeelle alkukarkoituksesta

Jätevesisuunnitelman tulee perustua aina riittäviin tontilla tehtäviin selvityksiin. Esimerkiksi jätevesijärjestelmää omakotitaloon hankkiessa kohteen tontin lisäksi myös viereisten tonttien rajoja tarkastellaan.

Alkukartoitusvaiheessa tontilla kartoitetaan muun muassa

 • rakennukset ja niistä tulevat viemärit
 • mahdolliset olemassa olevat jätevesijärjestelmät ja niiden purkupaikat
 • tiet, ojat ja maanalaiset johdot
 • lähellä olevien kiinteistöjen rajat
 • lähellä olevien vesistöjen ja vedenottamoiden sijainti

Alkukartoitukseen kuuluu myös vaaitus, jolla selvitetään muun muassa

 • maaston muodot
 • viemärilinjojen korkeudet
 • mahdolliset vesipinnat

Jätevesijärjestelmää hankkiessa on tutkittava myös maaperäolosuhteet, sillä maaperällä on huomattava vaikutus tontille parhaiten soveltuvan jätevesijärjestelmän valintaan.

Jätevesijärjestelmän valinta

Parhaan jätevesijärjestelmän valinta

Ensimmäisessä vaiheessa tehtyjen kartoitusten perusteella valitaan yhdessä asiantuntevan kumppanin kanssa kiinteistölle sopiva jätevesijärjestelmä.

Jätevesijärjestelmä mitoitetaan keskimääräisen asukasmäärän perusteella. Huomioon otetaan myös kiinteistön suunniteltu ja muu mahdollinen käyttö sekä rakennuksen elinkaari.

Jätevesijärjestelmän sijainti valitaan yleisten rakennustapaohjeiden ja paikkakuntakohtaisten vaatimusten mukaisesti. Huomioon otetaan myös jätevesilaitteiston mitat. Puhdistusjärjestelmä sijoitetaan tontin asemakaavapiirrokseen, ja siihen merkitään purkuviemärin sijoitus. Lopuksi laaditaan suunnitelma-asiakirjat.

Suunnitelman on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta sen avulla voidaan rakentaa vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä.

Jätevesisuunnitelmasta tulee ilmetä muun muassa jätevesijärjestelmän

 • rakenne
 • toimintaperiaate
 • mitoitustiedot
 • suunniteltu puhdistustulos
 • arvio jätevesien ympäristökuormituksesta.

Jätevesisuunnitelma liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen ja toimitetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Löydä paras jätevesiratkaisu

Muistathan hyödyntää kotitalousvähennyksen jätevesiprojektin yhteydessä.