Ympäristönsuojelulaki turvaa vesistöjä

Ympäristönsuojelulaki määrittelee, kuinka puhtaaksi jätevedet tulee käsitellä. Jätevesien käsittelyn tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä turvata terveellinen ja monipuolinen ympäristö. 

Ympäristöhaittojen torjumiseksi ja vesistöjen rehevöitymisen estämiseksi laadittu valtakunnallinen jätevesiasetus on annettu 1.1.2004. Joulukuussa 2016 hyväksytty ympäristönsuojelulaki (19/2017) toi lievennyksiä voimassa olevaan 209/2011 jätevesiasetukseen. Uusi ympäristönsuojelulaki (19/2017) astui voimaan 3.4.2017.

Ympäristösuojelulain määräaika koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Siirtymäaika päättyi 31.10.2019.

Lain muutokset

Jätevesiasetus tuo muutoksia jätevesien käsittelyn vaatimuksiin

Nyt uudistetussa jätevesiasetuksessa haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän mitoitukseen ei anneta yksityiskohtaisia määräyksiä. Jätevesiasetus antaa näin jätevesisuunnittelijalle suuremmat valtuudet parhaan jätevesijärjestelmän valintaan.

Näillä kiinteistöllä on voimassa ympäristösuojelulaissa määritellyt perustason puhdistusvaatimukset. Kunta voi omilla ympäristönsuojelumääräyksillä vaatia tiukempia määräyksiä, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Jätevesijärjestelmän kunnostus

Jätevesijärjestelmän kunnostuksen vaatimukset

Kiinteistöt, jotka eivät sijaitse ranta-alueilla ja pohjavesialueilla, on vapautettu siirtymäajan aikana tehtävästä jätevesiremontista. Jätevesijärjestelmä on kunnostettava näissä kiinteistössä vain korjaus- ja muutostöiden yhteydessä.

Tällaisia kiinteistön korjaus- ja muutostöitä ovat muun muassa

  • vesivessan rakentaminen
  • talousjätevesijärjestelmän uusiminen
  • muu rakennuslupaa vaativa korjaus- tai muutostyö.

Uudisrakennuksilla haja-asutusalueen jätevesien käsittely on ratkaistava jo rakennusluvan yhteydessä ja jätevesien käsittelyjärjestelmän on oltava heti käytössä, kun rakennus otetaan käyttöön.

Jätevesiratkaisut saneeraus- ja uudiskohteisiin

Ikävapautus

Jätevesiasetuksen ikävapautus säilyy ennallaan

Uudessa ympäristönsuojelulaissa ennallaan säilyy poikkeamisperusteena niin sanottu ikävapautus. Ikävapautukseen oikeuttava lupa raukeaa, mikäli kiinteistön jätevesikuormitus kasvaa tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Vapautuksen voi saada myös

  • sosiaalisin perustein
  • kiinteistön aiheuttaman kuormituksen ollessa ympäristöön nähden huomattavan vähäistä

Lupa myönnetään enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Kunnan viranomainen voi hakemuksesta myöntää vapautuksen.

Tukimahdollisuudet

Tukea vanhan jätevesijärjestelmän korjaamiseen

Vanhojen järjestelmien korjaamiseen on mahdollista saada tukea. Eri tukimuodoista voi tiedustella vesihuollon viranomaisilta.

Lue lisää lainsäädännöstä (pdf)