Nykyaikainen imeytyskenttä ei ole pelkkiä putkia savipellossa – yhä useammin rakennetaan maasuodattamo

Jäteveden puhdistaminen maaperässä perustuu veden suodattumiseen, kun se kulkeutuu maaperäkerrosten läpi. Käsitys imeytyskentästä ratkaisuna, jossa vessavesiä sisältäviä jätevesiä imeytetään maaperään ja lopulta pohjaveteen, on vanhanaikainen, eikä se vastaa lainsäädännön henkeä.

 

Jäteveden puhdistusratkaisuna imeytyskenttä on maapuhdistamoihin kuuluva maahanimeyttämön osa, joka soveltuu pääsääntöisesti harmaiden vesien käsittelyyn. Kuva: Brett Belcher - Unsplash

Jäteveden puhdistusratkaisuna imeytyskenttä on maapuhdistamoihin kuuluva maahanimeyttämön osa, joka soveltuu pääsääntöisesti harmaiden vesien käsittelyyn. Maahanimeyttämö soveltuu kiinteistölle, jossa maaperä läpäisee vettä sopivassa määrin eikä pohjavesi ole liian lähellä maanpintaa. Imeytykseen soveltumaton, esimerkiksi savinen maaperä puolestaan vaatii maasuodattamon. Sekä maahanimeyttämö että maasuodattamo ovat maapuhdistamoita. Suomen Vesiensuojeluyhdistyksen liiton mukaan imeytyskentän sijasta käytetään nykyisin usein maasuodattamoa.

Joissakin kohteissa vaaditaan tehostettu fosforinpoisto

Kun jätevesi käsitellään maaperässä, on huolehdittava siitä, että saostuskaivo toimii kunnolla. Jos lietettä ei poista säännöllisesti, voivat putket mennä tukkoon ja lopulta maaperä tukkeentuu.

fosforinpoistopumppu

Maahanimeytyksessä maakerrokset toimivat biologis-mekaanis-kemiallisena jätevedenpuhdistamona. Jotta maaperään perustuva puhdistusmenetelmä on riittävä, voi fosforinpoistoa jätevedestä tehostaa.

Yhtenä keinona on Labko® Fosfori 10 -fosforinpoistopumppu, joka asennetaan sisätiloihin vesipisteen yhteyteen, esimerkiksi WC:n allaskaappiin tai kodinhoitohuoneeseen.

Wavinin imeytys­järjestelmissä patentoidut imeytysputket pidentävät imeytyskentän käyttöikää

Imeytyskenttään perustuvassa maahanimeyttämössä vesi johdetaan imeytysputkiin saostussäiliön kautta. Kiintoaines on tätä ennen eroteltu jätevedestä saostuskaivossa. Imeytysputket asennetaan sepelistä rakennettuun jakokerrokseen. Tähän jakokerrokseen muodostuu biologisesti aktiivinen kerros, jossa pieneliöt hajottavat pääosan jäteveden sisältämästä eloperäisestä aineksesta. Jakokerroksessa puhdistunut vesi imeytyy maaperään. Wavinin tuotevalikoimassa ovat huomaamattomasti pihapiiriin sopeutuvat Labko® SAKO -imeytysjärjestelmät.  

Wavinin imeytysjärjestelmissä patentoidut imeytysputket jakavat tasaisesti veden koko kentän alueella lisäten imeytyskentän käyttöikää. Imeytysjärjestelmien matala rakenne sopii myös tonteille, joissa kallio on lähellä maanpintaa. Tuotevalikoimassa on myös biomoduleihin perustuvia Labko SAKO Biomoduli -maapuhdistamoratkaisuja, jotka mahdollistavat maapuhdistamon rakentamisen paikkoihin, joihin se ei muuten olisi mahdollista. Biomodulit vastaavat maapuhdistamon sepelistä rakennettua jakokerrosta. Imeytysjärjestelmän biomoduleihin muodostuu aktiivinen biokerros, joka puhdistaa jätevettä. Biomoduleista rakennettu maapuhdistamo on myös perinteistä matalampi, joten se sopii kallioisellekin tontille.

Valitse maa­suodattamo, jos imeytys­kenttä ei ole mahdollinen

Maasuodattamo soveltuu kohteisiin, joissa maahanimeyttäminen ei ole mahdollista. Maasuodattamossa imeytysputkiston alapuolelle asennetaan kokoomaputkisto. Sepeli- ja hiekkakerroksessa puhdistunut vesi kerätään kokoomaputkistolla kokoomakaivoon. Kaivosta vesi johdetaan avo-ojaan. Kokoomakaivo toimii myös näytteenottokaivona. Wavinilla on kiinteistön asukasmäärän mukaan valittavia maasuodattamojärjestelmiä.

Ympäristöhallinnon mukaan puhdistamoiden periaatteellinen ero on iso, maahanimeyttämössä suodatettu jätevesi kulkeutuu maaperän kautta takaisin pohjavedeksi. Maasuodattamossa suodatettu jätevesi taas kerätään kokoomaputkiin ja johdetaan purkupaikkaan, esimerkiksi avo-ojaan. Merkittävää on myös, että imeytyskentän puhdistustulosta ei saada selville, mutta maasuodattamon saadaan, sillä kokoomakaivo toimii myös näyttöönottopaikkana. Suomen Vesiensuojeluyhdistyksen mukaan on kuitenkin perusteltua olettaa, että imeytyskentällä päästään samoihin puhdistustuloksiin kuin maasuodattamolla.

Ota yhteyttä, niin selvitetään sinulle paras mahdollinen jätevesiratkaisu!