pic2.jpg

Panospuhdistamot

Panospuhdistamot ovat biologis-kemiallisia jäteveden puhdistamoita, joihin johdetaan kiinteistön kaikki jätevedet. Ne on tarkoitettu haja-asutusalueilla olevien ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesien puhdistusjärjestelmiksi.

Panospuhdistamo mahdollistaa vaihtelevien vesimäärien käsittelyn pienessä tilassa, sillä jätevesi käsitellään jaksoittain samassa prosessisäiliössä. Jäteveden puhdistaminen tapahtuu sekä biologisesti että kemiallisesti. Biologisessa prosessivaiheessa säiliöön kertynyt aktiiviliete (mikrobimassa) puhdistaa jäteveden orgaaniset lika-ainekset. Samalla mikrobimassaan tuodaan happea ilmastamalla sekä syötetään pieni määrä kemikaalia fosforin saostamiseksi. Sen jälkeen jäteveden annetaan selkeytyä ja selkeytynyt osa pumpataan purkuputkeen. Jäljelle jäävästä aineesta muodostuu kiintoainetta säiliön pohjalle, mistä se tyhjennetään ylimääräisen aktiivilietteen kanssa aika-ajoin loka-autolla..

Lue lisää: Panospuhdistamot

Labko® MökkiSAKO

Labko® MökkiSAKO -järjestelmissä kiintoaineet ja rasvat erotellaan jätevedestä saostussäiliössä. Saostussäiliöstä vesi johdetaan imeytysputken kautta maaperään, jossa vesi puhdistuu biologisesti. Labko MökkiSAKO -järjestelmiä ei ole tarkoitettu wc-vesien puhdistamiseen.

Lue lisää: Labko® MökkiSAKO

Maahanimeyttämöt

Maahanimeyttämö on maahan kaivettu jäteveden käsittelyjärjestelmä, jonka esikäsittelyjärjestelmänä on saostussäiliö. Saostussäiliössä jätevedestä erottuvat vettä kevyemmät ja vettä raskaammat ainesosat. Kiintoaineesta puhdistettu jätevesi johdetaan maaperässä oleviin imeytysputkiin. Maaperään muodostuu biologisesti aktiivinen kerros, jossa pieneliöt hajottavat pääosan jäteveden sisältämästä eloperäisestä aineksesta. Puhdistunut vesi imeytyy maaperään.

Lue lisää: Maahanimeyttämöt

Maasuodattamot

Maasuodattamo soveltuu kohteisiin, joissa maahanimeyttäminen ei esimerkiksi maaperän savisuuden vuoksi ole mahdollista. Maasuodattamossa maahanimeyttämöä täydennetään kokoomaputkistolla, joka asennetaan maaperään imeytysputkiston alapuolelle. Vesi suodattuu imeytysputkistosta sepeli- ja hiekkakerroksen läpi kokoomaaputkistoon. Sepeli- ja hiekkakerroksessa puhdistunut vesi kerätään kokoomaputkistolla kokoomakaivoon, josta se johdetaan esimerkiksi avo-ojaan.

Lue lisää: Maasuodattamot

Jätevesiratkaisumme uusiin ja saneerattaviin kohteisiin

Lataa jätevesiopas